Statuten

STATUTEN VERENIGING POPKOOR NOOTUITGANG

 

Hoofdstuk 1: Van de vereniging

Artikel 1: Naam, zetel en duur

 1. De vereniging draagt de naam: Popkoor Nootuitgang.
 2. De vereniging heeft haar zetel te Groningen.
 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig december van het jaar volgend op het jaar van oprichting.

Artikel 2: Doel en middelen

 1. De vereniging heeft het doel het beoefenen en het bevorderen van de amateurzang.
 2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door regelmatig te repeteren onder leiding van een dirigent en jaarlijks één of meer openbare concerten of besloten optredens te geven.

 

 

Hoofdstuk 2: Van de leden

 

Artikel 3: Lidmaatschap

 1. De vereniging kent leden.
 2. Leden zijn zij die zich schriftelijk bij het bestuur als lid hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.

Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

 1. De vereniging houdt een ledenadministratie bij.
 2. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 4:

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. Door de dood van het lid
 3. Door opzegging door het lid
 4. Door opzegging door de vereniging
 5. Door ontzetting
 6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid gebeurt met inachtneming van twee maanden opzegtermijn, ingaande op de eerste dag van de eerstvolgende maand.

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk;

 1. Indien redelijkerwijs van het lid niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
 2. Binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen)
 3. Binnen een maand nadat een lid besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 4. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
 5. Tot opzegging door de vereniging kan slechts besloten worden wanneer:
 6. een lid zijn of haar verplichtingen ten opzichte van de vereniging niet nakomt;
 7. redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Betrokkene wordt door het bestuur schriftelijk en met opgave van reden(en) in kennis gesteld van het besluit tot opzegging.

 

Artikel 5 Contributie

 1. De leden betalen maandelijks contributie die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
 2. Naast contributie kan ter dekking van bepaalde bijzondere uitgaven van de leden een hoofdelijke omslag geheven worden, welke omslag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
 4. In het huishoudelijk reglement kan het tijdstip en wijze van betalen geregeld worden.

 

Hoofdstuk 3: Bestuur

Artikel 6: Benoeming

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke meerderjarige personen, die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester kiezen.
 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
 3. Bestuursleden kunnen altijd onder opgave van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. De algemene vergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee-derde van de uitgebrachte stemmen
 4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman laten bijstaan.

Artikel 7: Zittingsduur en belangenverstrengeling

 1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is eenmaal herkiesbaar zodat een maximale zittingsduur van acht jaar mogelijk is. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 2. Indien het aantal bestuursleden onder het minimum zoals in lid 1 vermeld is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 3. Belangenverstrengeling tussen de vereniging en leden van het bestuur moet worden voorkomen. De leden van het bestuur zijn gehouden om op onafhankelijke wijze het belang van de vereniging te dienen. Zij vervullen hun taak zonder last en ruggespraak. Geen van de leden van het bestuur mag (direct of indirect) financieel voordeel genieten uit enigerlei tussen de vereniging en derden gesloten overeenkomsten.
 4. In alle gevallen waarin de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan, dient het desbetreffende bestuurslid dit te melden aan het bestuur. Indien het bestuur van mening is dat een belangenverstrengeling daadwerkelijk aan de orde is, dient het desbetreffende lid zich te onthouden van deelname aan behandeling van het onderwerp. Dit lid komt ook bij besluitvorming over het onderwerp geen stemrecht toe. Een en ander tenzij de algemene vergadering anders besluit.
 5. Door aanvaarding van de benoeming verklaart een bestuurslid zich akkoord met de Code goed bestuur van de vereniging.

Artikel 8: Vergadering

 1. Het bestuur vergadert wanneer dit door zijn voorzitter dan wel door tenminste twee van zijn leden wenselijk wordt geacht, doch tenminste twee maal per jaar.
 2. Van elke vergadering wordt door de secretaris notulen opgemaakt, die door de eerstvolgende vergadering van het bestuur worden vastgesteld en die daarna door de voorzitter en secretaris worden geaccodeerd.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gegeven worden omtrent de vergaderingen van het bestuur.

Artikel 9: Besluitvorming

 1. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden ter vergadering in persoon aanwezig is.
 2. Ieder bestuurslid heeft één stem.
 3. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling.
 4. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 5. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gegeven worden omtrent de besluitvorming door het bestuur.

Artikel 10: Taak – Bevoegdheden – Vertegenwoordiging

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Mits krachtens een door de algemene vergadering bekrachtigd bestuursbesluit, is het bestuur bevoegd in naam van de leden der vereniging rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan. Op het ontbreken van de bekrachtiging door de algemene vergadering kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
  1. hetzij door het bestuur;
  2. hetzij door de voorzitter;
  3. hetzij door twee andere bestuursleden.

 

Hoofdstuk 4: Van de algemene vergadering

Artikel 11: Bevoegdheden – Vergadering

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van de aldaar bedoelde kascontrolecommissie;
  2. de benoeming van de in artikel 1 genoemde kascontrolecommissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. de begroting voor het komende boekjaar;
  4. voorziening in eventuele vacatures;
  5. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

Artikel 12: Bijeenroeping

 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste twee leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig het bepaalde in lid 3.
 3. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens de ledenadministratie bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering meegerekend.
 4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17 (statutenwijziging) en artikel 18 (ontbinding).

Artikel 13: Toegang en stemrecht

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
 2. Geen toegang hebben geschorste leden.
 3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 4. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.
 5. Het uitoefenen van het stemrecht door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid of anderszins bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel 14: Voorzitterschap – Notulen

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daar zelf in.
 2. Van het besprokene in elke vergadering wordt door de secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.

Artikel 15: Besluitvorming

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in lid 1 bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling.
 5. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
 6. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in achtgenomen.

 

Hoofdstuk 5: Diversen

Artikel 16: Jaarverslag – Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascontrolecommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascontrolecommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 4. Goedkeuring en vaststelling zonder voorbehoud van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt de penningmeester en overige leden van het bestuur tot ontslag uit aansprakelijkheid voor alle handelingen welke zij blijkens de overgelegde boeken en bescheiden in het afgelopen boekjaar hebben verricht. Van de goedkeuring door de algemene vergadering wordt geacht te blijken door ondertekening van de jaarrekening door alle leden van de kascontrolecommissie.
 5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn te bewaren.

Artikel 17: Statutenwijziging

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Lid 2 is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 18: Ontbinding

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 17 (statutenwijziging) lid 1, 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing.
 2. Na de ontbinding worden eventuele schulden betaald.
 3. Een positief saldo dat overblijft na het betalen van schulden, wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren overgedragen. leder lid ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Artikel 19: Huishoudelijk reglement

 1. Alle aangelegenheden van de vereniging waarin de statuten niet voorzien, worden zo nodig uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.
 2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 20: Slotbepalingen

 1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten als het huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, beslist het bestuur. De aldus genomen beslissing wordt zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
 2. In deze statuten wordt met schriftelijk bedoeld: Elk door gebruikmaking van reguliere post en/of langs veilige elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

 

Deze statuten zijn vastgesteld in de oprichtingsvergadering van  Popkoor Nootuitgang op 3 november 2016.