Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Popkoor Nootuitgang.

Versie:                 1.0

Ingaand:              3 november 2016

 

Vereniging Popkoor Nootuitgang, hierna te noemen “het koor”, is een vereniging en is als zodanig in het vierde kwartaal van 2016 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het koor beschikt over statuten en het nu volgende, Huishoudelijk Reglement. Dit reglement fungeert als een set afspraken, waaraan de dirigent, het bestuur en de koorleden zich moeten houden.

 

 1. Doelstelling
  • Het koor legt zich toe op het beoefenen en ten gehore brengen van koormuziek.
  • Het koor is een gemengd koor.

 

 1. Repeteren
  • Het koor repeteert iedere week een avond op een door het bestuur bekendgemaakte locatie, uitgezonderd de schoolvakanties. Het koor repeteert 20.15 uur tot 21.45 uur.
  • Het bestuur doet tijdig opgave van uitvallende repetities en vakantieperiodes.
  • Van de koorleden wordt verwacht dat zij de repetities zo getrouw mogelijk volgen. Afmelden dient te geschieden bij het bestuurslid ledenzaken of via een ander bestuurslid.
  • Van de leden wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk deelnemen aan geplande optredens en aanwezig zijn op de zangavond/repetitie vóór een optreden. Lukt dit niet, dan vindt overleg plaats met de dirigent en/of het bestuur.
  • Koorleden krijgen nieuwe bladmuziek eenmalig uitgereikt, daarna zijn ze zelf verantwoordelijk voor het opzoeken van nieuwe bladmuziek op de site en het uitprinten daarvan.

 

 1. Lidmaatschap
  • De minimumleeftijd voor een zelfstandig lidmaatschap van de vereniging is achttien jaar.
  • Jongeren van zestien en zeventien jaar kunnen jeugdlid worden.
  • Melding en opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris.
  • Bij Opzeggen in de lopende maand, is men nog een maand contributie voor het nieuwe maand verschuldigd.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
  • Om als lid te worden toegelaten meldt men zich bij het bestuurslid ledenzaken. Na een proefperiode van maximaal drie repetities doen aspirant-leden het verzoek om toe te mogen treden.
  • Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangen leden het Huishoudelijk Reglement. De statuten zijn opvraagbaar bij het bestuur.
  • Het bestuur is bevoegd het lidmaatschap te beëindigen bij herhaaldelijk niet handelen volgens de in statuten of HR gestelde regels. Het lidmaatschap eindigt voorts door opzegging bij het bestuur of door overlijden.

 

 1. Geldmiddelen
  • Boekhouding:
   • Aantekening van alle gelden worden op zodanige wijze gemaakt, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. Het boekjaar loopt van januari tot en met december.
   • De kascontrole vindt plaats door twee leden, zijnde de financiële controlecommissie. Zij brengen verslag uit aan de leden op de Algemene Vergadering.
   • De Algemene Vergadering verleent het bestuur toestemming tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen tot maximaal het bedrag dat in enig jaar door contributie van de leden, sponsors en optredens kan worden verkregen.

 

 • Contributie:
  • De contributie is verschuldigd vanaf de vierde repetitie die een aspirant-lid meemaakt.
  • De hoogte van de contributie per koorjaar (september tot en met augustus) wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld, op voorstel van het bestuur.
  • De contributie moet bij vooruitbetaling maandelijks, op de eerste van de maand zijn betaald.
  • Voor een afwijkende betalingsregeling kan contact worden opgenomen met de penningmeester.
  • De contributie voor nieuwe leden wordt berekend naar rato van de resterende maand.
  • Restitutie van de contributie wordt na opzegging niet verleend.
  • Contributie dient te worden overgemaakt op rekeningnummer:               NL86 INGB 0675 7982 48 t.n.v. W. Jelsma.  onder vermelding van volledige naam.

 

 • Begunstigers
  • Begunstigers, ook wel ‘Vrienden van Popkoor Nootuitgang ’genoemd, betalen minimaal een door de ALV vast te stellen bedrag per kalenderjaar.
  • Zij hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen tegen een gereduceerd tarief.
  • De bijdrage van donateurs wordt overgemaakt op rekeningnummer NL86 INGB 0675 7982 48 t.n.v. W. Jelsma. met vermelding van naam, adres van de donateur en dat het om een donatie gaat.
  • Ieder koorlid kan donateurs aanmelden. Donateurs kunnen zich ook spontaan aanmelden.

 

 1. Bestuur
  • Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen en wordt door de Algemene Vergadering gekozen. De functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.
  • Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, het aftredende bestuurslid kan zich herkiesbaar stellen.
  • Een lid kan pas als bestuurslid worden benoemd als deze minimaal 6 maanden lid van de vereniging is.
  • Roulatieschema voor aan- en aftreden van bestuursleden:
Seizoen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Voorzitter X X X
Penningmeester X X X
Secretaris X X X
Algemeen bestuurslid* X X X
Algemeen bestuurslid* X X X

*=optioneel

 • Het bestuur regelt in overleg met de dirigent het aantal uitvoeringen/optredens dat per jaar wordt gegeven.
 • Bestuursbesluiten worden genomen bij een meerderheid van de stemmen van de ter vergadering aanwezige bestuursleden. Bij staking van stemmen wordt het voorstel opnieuw aan de orde gesteld. Bij herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het handelt over zaken. Betreft het personen, dan wordt door loting besloten. De namen van de bestuursleden staan vermeld op de ledenlijst.
 • Leden worden periodiek van besluiten, genomen in bestuursvergaderingen, op de hoogte gebracht d.m.v. een infobrief, e-mail en/of een app bericht.

 

 1. Buma
  • Jaarlijkse wordt premie afgedragen aan de Buma/Stemra. Dit laatste is nodig om ons repertoire ook voor anderen te mogen zingen.

 

 1. Dirigent
  • De dirigent wordt aangesteld volgens een door het bestuur aan de leden voorgelegde selectieprocedure.
  • Het bestuur stelt in overleg met de dirigent een dirigentenovereenkomst vast. Opzegging door het bestuur behoeft goedkeuring door de Algemene Vergadering.
  • De dirigent is belast met de muzikale leiding van het koor en als zodanig verantwoordelijk voor het artistieke peil en de prestaties.
  • De keuze van het te repeteren werk wordt door de dirigent samen met de namens de leden ingestelde repertoirecommissie gemaakt.
  • De dirigent kan om moverende redenen een bepaald lied weigeren.
  • Het bestuur bepaalt de financiële en organisatorische kaders rond de optredens/uitvoeringen. In principe wordt voor ieder optreden een bijdrage gevraagd van de uitnodigende partij. Die bijdrage kan verschillen voor profit- en non-profit-organisaties.
  • De dirigent kan, op eigen verzoek en op verzoek van het bestuur, bestuursvergaderingen bijwonen en het woord voeren. De dirigent heeft geen stemrecht.

 

 1. Vergaderen
  • Het bestuur roept één keer per jaar de leden bijeen voor de Algemene Vergadering, tijdig genoeg om de begroting en de contributie vast te stellen.
  • Het bestuur belegt een Algemene Vergaderingen wanneer het dit noodzakelijk acht.
  • Een Algemene Vergadering kan worden belegd op verzoek van minimaal 4 stemgerechtigde leden.

 

 1. Wijzigingen
  • Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen worden aangebracht naar aanleiding van besluiten genomen in een Algemene Vergadering.

 

 1. Slotbepaling
  • In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur. Deze beslissingen mogen niet in strijd zijn met de statuten.
  • Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking na goedkeuring door de Algemene Vergadering.